SOLAR REFLECTANCE INDEX (SRI)

 

SOLAR REFLECTANCE INDEX (SRI)

คือค่าความสามารถของวัสดุที่จะสะท้อนความร้อนจากแสงอาทิตย์ออกไป (ทั้งการสะท้อน+การแผ่รังสี+การพา)

โดยที่ตัววัสดุมีอุณหภูมิสูงขึ้นเพียงเล็กน้อย

 

โครงการ LEED (LEADERSHIP IN ENERY AND ENVIRONMENTAL DESIGN)
หรือที่เราเรียกกันว่า 
"โครงการตึกเขียว" กำหนดให้คะแนนอาคารที่จะผ่านเกณฑ์มาตราฐาน 5 หัวข้อคือ

 

  • สถานที่ตั้ง
  • ประสิทธิภาพการใช้น้ำ
  • การใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • วัสดุและสิ่งที่มี
  • สภาพแวดล้อมในอาคาร

โดยคะแนนข้อ 3 "การใชัพลังงานและสิ่งแวดล้อม" จะต้องมีค่า SRI มากกว่า 78 

สี SUNPROOF ที่ทาภายนอกใด้ทั้งหลังคาและตัวอาคารมีค่า SRI =124
ดังนั้นการใช้สี SUNPROOF จึงเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ช่วยทำให้ได้รับการรับรองได้ง่ายขึ้น

Visitors: 74,131